Πολιτική Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας

Η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ( ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. ) είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο: (09110ΣΥΕ11056Ο68Ν 0656) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: (09110ΣΥΕ11056Ο68Ν 0583). Είναι πιστοποιημένη ως πάροχος Παρηγορικής Φροντίδας από την ΤUV Austria και από την ΙΑΗPC. Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. έχει κύρια αποστολή την επιστημονική θεραπεία του πόνου και την παροχή Παρηγορικής Φροντίδας, μέσω:

Κατ’ οίκον νοσηλείας, λειτουργίας δημοτικών Συμβουλευτικών Σταθμών Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής, ενημέρωσης και εκπαίδευσης ενδιαφερομένων μερών και διοργάνωσης εκδηλώσεων, τήρησης βάσης δεδομένων ιατρικών πληροφοριών και έκδοσης Κατευθυντήριων Οδηγιών, ανάπτυξης Μητρώου Πόνου, επικαιροποίησης και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης, συνεργασιών με ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα συναφή προγράμματα κ.α.

Για την επιτυχία της αποστολής της η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΠ&ΔΕ) σε όλες τις δραστηριότητές της και στην υλοποίηση αναλαμβανόμενων έργων. Το ΣΔΠ & ΔΕ έχει σχεδιαστεί πάνω στις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές που αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρίας:

  • Επιδιώκουμε το Σύστημα, που ακολουθεί τις επιταγές των προτύπων ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ 1429:2008, να αποτελεί τη βάση για μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας και ως εκ τούτου προσπαθούμε να το βελτιώνουμε συνεχώς
  • Στοχεύουμε, μέσω του ΣΔΠ & ΔΕ, στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασθενείς μέσω δράσεων αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε
  • Τηρούμε πάντα τις νομοθετικές κανονιστικές και άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητές μας και, μέσω του ΣΔΠ&ΔΕ, εξασφαλίζουμε την ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων για την υλοποίηση των έργων
  • Φροντίζουμε να υπάρχουν κίνητρα για την επίτευξη των στόχων μας εξασφαλίζοντας άριστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτουμε, και αποτελεσματική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση δεσμεύεται να υποστηρίζει ενεργά την εφαρμογή του Συστήματος, το οποίο θα ανασκοπείται περιοδικά, θα αναθεωρείται όταν χρειάζεται και θα βελτιώνεται διαρκώς. Δεσμεύεται επίσης να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες, είτε συνεισφέρουν σε εθελοντική βάση είτε όχι, και σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται εσωτερικά και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη με κατάλληλα μέσα όπως η Ιστοσελίδα της εταιρίας και άλλα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθηνά Βαδαλούκα

                                                                                                                                                 10 Οκτωβρίου 2018