Συζήτηση – Δημιουργώντας ένα Εθνικό Σύστημα Παρηγορικής Φροντίδας

Στρογγυλό Τραπέζι II
Δημιουργώντας ένα Εθνικό Σύστημα Παρηγορικής Φροντίδας
Προεδρείο: Ε. Αναστασίου, Μ. Κοκολάκη, Γ. Αναστασιάδου