Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  1. Γενικά

Οι παρακάτω πληροφορίες αποσκοπούν στην ενημέρωσή σας για την πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δεδομένα, με τα οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί το πρόσωπό σας. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας δίνονται παρακάτω.

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων η ΠΑΡΗΣΥΑ και προς εκπλήρωση της νόμιμης αποστολής της, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό́ 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εν γένει εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

  1. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Μπορείτε να πληροφορηθείτε αναλυτικά στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στο πεδίο «στοιχεία ιστοσελίδας» αυτής της ιστοσελίδας.

Τρόπος συλλογής των δεδομένων σας

Δεδομένα σας συλλέγονται αφενός όταν εσείς μας τα παρέχετε, όπως όταν χρησιμοποιείται την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή μας αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα ή μη έγγραφα.

Άλλα δεδομένα σας συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας μέσω του πληροφορικού συστήματος. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (λ.χ. λειτουργικό σύστημα, ταυτότητα συσκευής, χρόνος προσπέλασης στην ιστοσελίδα, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου-ΙP Address). Για την πολιτική cookies βλέπε εδώ

Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σας εξυπηρετεί κατά περίπτωση τους εξής σκοπούς:

α) την επεξεργασία του αιτήματός σας περί αποδοχής σας ως μέλους της ΠΑΡΗΣΥΑ καθώς και την ενημέρωσή σας σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως μέλους της ΠΑΡΗΣΥΑ, σύμφωνα με το καταστατικό και τα θεσμικά κείμενα της ΠΑΡΗΣΥΑ

β) την συμμετοχή σας κατόπιν αιτήματός σας σε επιστημονικές εκδηλώσεις, την καταγραφή της παρουσίας σας και την χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης

γ) την επεξεργασία αιτήματός σας περί παροχής συμβουλευτικών, ενημερωτικών ή άλλων υπηρεσιών θεραπείας πόνου και παρηγορικής φροντίδας, σύμφωνα με τους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς της ΠΑΡΗΣΥΑ

Νομική βάση της επεξεργασίας για τους παραπάνω, «α» «β» και «γ» σκοπούς είναι η λήψη μέτρων πριν την σύναψη ή η εκτέλεση της μεταξύ μας συμβάσεως κατόπιν αιτήματός σας και η ανταπόκριση στις νόμιμες υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από αυτήν και την γενικότερη δράση μας ως αναγνωρισμένου μη κερδοσκοπικού σωματείου.

δ) την ενημέρωσή σας σε σχέση με δραστηριότητες και επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει ή υποστηρίζει η ΠΑΡΗΣΥΑ στο πλαίσιο των σκοπών της, κατόπιν συγκατάθεσης εκ μέρους σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι εδώ η συγκατάθεσή σας.

ε) την προώθηση των μη κερδοσκοπικών καταστατικών σκοπών μας, την απόδειξη της νομιμότητας της λειτουργίας μας, του έργου και της δράσης μας καθώς και της σύμφωνης με το καταστατικό λειτουργίας των θεσμικών μας οργάνων. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι εδώ η εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος της εταιρίας μας.

στ) Πέραν των παραπάνω σκοπών, η ΠΑΡΗΣΥΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προσωπικού, συνεργατών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο υφισταμένων συμβάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι εδώ η εκτέλεση των εκάστοτε συμβάσεων.

Σε σχέση με την συγκατάθεσή σας, ειδικότερα, είτε αυτή που μας έχετε τυχόν παράσχει, είτε αυτή που τυχόν σας ζητήσουμε στο μέλλον και μας την παράσχετε για άλλους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της και χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στη σχέση σας με την ΠΑΡΗΣΥΑ ή στην τυχόν παρεχόμενη από την ΠΑΡΗΣΥΑ υποστήριξη. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει εγγράφως στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικώς στην παραπάνω αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα «ανάκληση συγκατάθεσης».

Αποδέκτες – Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα πλην των κατωτέρω αναφερόμενων αποδεκτών και της περίπτωσης που υποχρεωθούμε προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι:

– το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας και οι συνεργάτες μας, που τελούν υπό την εποπτεία μας, και μόνο για τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, δεσμευόμενοι για την τήρηση εμπιστευτικότητας με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας των δεδομένων σας.

– κατόπιν συγκατάθεσής σας, συναφείς ή συνεργαζόμενοι με την ΠΑΡΗΣΥΑ επιστημονικοί φορείς για την ενημέρωσή σας σε σχέση με επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κλπ. εκδηλώσεις, στη διοργάνωση των οποίων συμμετέχει ή υποστηρίζει η ΠΑΡΗΣΥΑ.

Ποια δικαιώματα έχετε αναφορικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα, να ζητήσετε πληροφορίες για την προέλευση, τον αποδέκτη, τον σκοπό και τρόπο επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα της συλλογής ή χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε γραπτώς αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε τη διόρθωση, προσωρινή́ μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή́ ή περιορισμό́ αυτών των δεδομένων.

Για τα παραπάνω μπορείτε να απευθυνθείτε είτε με ηλεκτρονική επιστολή είτε με το ταχυδρομείο στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο πεδίο «στοιχεία ιστοσελίδας».

Εξάλλου έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Φόρμα επικοινωνίας / Επικοινωνία μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποθηκεύονται τα στοιχεία που μας αποστέλλετε για το σκοπό της επεξεργασίας των αιτημάτων σας και την εκτέλεση τυχόν συναφθείσης συμβάσεως. Αυτά τα δεδομένα σας, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς δική σας συγκατάθεση.

Η επεξεργασία των δεδομένων που μας αποστείλατε με τον παραπάνω τρόπο διενεργείται στη νομική βάση της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, αποστέλλοντάς μας ηλεκτρονική επιστολή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που περιέχονται στη φόρμα επικοινωνίας διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, τυχόν αίτημα διαγραφής τους από πλευράς σας ή όταν ο σκοπός για τον οποίο διατηρούνται εκπληρώνεται (ενδεικτικά, όταν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός αιτήματός σας). Δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω τυχόν διατήρηση των δεδομένων για λόγους που προβλέπονται στο νόμο ή για επί τη βάσει εννόμου συμφέροντος της ΠΑΡΗΣΥΑ.

Newsletter- Εφημερίδα

Η ΠΑΡΗΣΥΑ αποστέλλει ανά τακτά διαστήματα ενημερωτικό δελτίο (newsletter) – εφημερίδα σε χρήστες της ιστοσελίδας, μέλη ή μη της ΠΑΡΗΣΥΑ. Η εγγραφή στις λίστες γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μας, αλλά και φυσικά κατά την διάρκεια συνεδρίων και συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου ή/και κατόπιν συγκατάθεσής του. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής, με σχετικό σύνδεσμο (unsubscribe) στο τέλος του email. Η ΠΑΡΗΣΥΑ διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς ή άλλους λόγους να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας της ΠΑΡΗΣΥΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως. Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις διευθύνσεις επικοινωνίας που αναφέρονται στο πεδίο «στοιχεία ιστοσελίδας» και στο τέλος της παρούσας.

Φωτογραφίες

Κατά την παρακολούθηση επιστημονικών εκδηλώσεων ή δράσεων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΠΑΡΗΣΥΑ, γνωρίζετε ότι ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής ή συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο της ΠΑΡΗΣΥΑ, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ΠΑΡΗΣΥΑ. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΠΑΡΗΣΥΑ για την διαγραφή του υλικού που σας αφορά, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.

Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Με συνδέσμους (link) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων, εκτός της δικής μας ιστοσελίδας. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο και επιτελεί σκοπούς ενημέρωσης. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης και την πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας αυτής, στην οποία εμείς δεν έχουμε καμία επιρροή. Η ΠΑΡΗΣΥΑ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου στον οποίο οδηγεί ο εκάστοτε σύνδεσμος (link) ούτε έχει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση των συνδέσμων αυτών.

Χάρτης Google (Google Maps)

Aυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μέσω μιας διεπαφής προγράμματος εφαρμογής (Application Interface Programming) την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για τη χρήση της λειτουργίας των εν λόγω χαρτών είναι απαραίτητη η αποθήκευση της διεύθυνσης IP. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν Server της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποθηκεύονται εκεί. Εμείς ως πάροχος αυτής της ιστοσελίδας δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτήν την διαβίβαση δεδομένων. Η χρήση των χαρτών Google Maps διενεργείται προς το συμφέρον διευκόλυνσης εντοπισμού των τόπων που αναφέρουμε στην ιστοσελίδα μας και αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον μας με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση δεδομένων χρηστών μπορείτε να βρείτε στην δήλωση προσωπικών δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

  1. Επικαιροποίηση

Η ΠΑΡΗΣΥΑ ενδέχεται να προβαίνει σε επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που το κρίνει απαραίτητο σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό καλείσθε να ανατρέχετε στην εκάστοτε πολιτική προστασίας δεδομένων που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα μας και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της. Σχετική ειδοποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας για 90 ημέρες.

  1. Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθύνεστε: «Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΠΑΡΗΣΥΑ, οδός Σμολένσκυ αριθμ. 5, Αθήνα ΤΚ 114 72 τηλ. 210-6457878, fax 210-3610488, email: info@grpalliative.gr