Τι είναι η Παρηγορική Φροντίδα

Ορισμός Παρηγορικής Φροντίδας

Παρηγορική Φροντίδα είναι η ενεργητική ολιστική φροντίδα ατομων όλων των ηλικιών με σοβαρο σχετιζόμενο-με- την-υγεία “υποφερειν”1 το οποίο οφείλεται σε σοβαρή ασθένεια2 και ειδικά εκείνων που βρίσκονται πλησίον του τέλους της ζωής. Στοχεύει να βελτίωσει την ποιότητας ζωής των ασθενών, των οικογενειών και των φροντιστών τους.

Η Παρηγορική Φροντίδα:

 • Περιλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη αναγνώριση, την ολοκληρωμένη εκτίμηση και διαχείριση σωματικών προβλημάτων, περιλαμβανομένου του πόνου και άλλων οδυνηρών συμπτωμάτων, της ψυχολογικής δυσφορίας, της πνευματικής δυσφορίας και των κοινωνικών αναγκών. Κατά το δυνατόν οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να είναι βασισμένες σε ενδείξεις.
 • Παρέχει υποστήριξη βοηθωντας τους ασθενείς να ζήσουν κατά το δυνατόν με πληρότητα μέχρι το θάνατό τους., διευκολύνοντας την αποτελεσματική επικοινωνία και βοηθώντας τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να προσδιορίσουν τους στόχους της φροντίδας,
 • Παρεχεται καθ’ όλη την πορεία μιας ασθένειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της/του ασθενούς.
 • Όπου είναι αναγκαίο, παρέχεται σε συνδυασμό με τροποποιητικές της ασθένειας θεραπείες.
 • Μπορεί να επηρεάσει θετικά την πορεία της ασθένειας.
 • Δεν στοχεύει στην επίσπευση ούτε στην αναβολη του θανάτου, επιβεβαιώνει τη ζωή και αναγνωρίζει τη διαδικασία του θανάτου ως μια φυσική διαδικασία.
 • Παρέχει υποστήριξη στην οικογένεια και στους φροντιστές τόσο κατά τη διάρκεια της νόσου της/του ασθενούς όσο και κατά τη διάρκεια του πένθους τους.
 • Διενεργείται με αναγνώριση και σεβασμό των πολιτισμικών αξιών και των πεποιθήσεων της/του ασθενούς και της οικογένειάς της/του.
 • Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους υγειονομικής περίθαλψης (τόπος παραμονής και δομές) και σε όλα της τα επίπεδα (πρωτοβάθμιο μέχρι τριτοβάθμιο).
 • Μπορεί να παρέχεται από επαγγελματίες που έχουν βασική εκπαίδευση στην Παρηγορική Φροντίδα.
 • Απαιτεί για την αντιμετώπιση περίπλοκων περιπτώσεων εξειδικευμένη Παρηγορική Φροντίδα με διεπιστημονική ομάδα

Για την επίτευξη της ενσωμάτωσης της Παρηγορικής Φροντίδας στο σύστημα υγείας, οι κυβερνήσεις πρέπει:

 1. Να υιοθετήσουν κατάλληλες πολιτικές και κανόνες που συμπεριλαμβάνουν την Παρηγορική Φροντίδα στη σχετική με τον τομέα της υγείας νομοθεσία, στα εθνικά προγράμματα υγείας και στον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία.
 2. Να διασφαλίσουν ότι η Παρηγορική Φροντίδα ενσωματώνεται ως τμήμα στο ασφαλιστικό σύστημα.
 3. Να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα και τεχνολογίες ανακούφισης του πόνου και παρηγορικής φροντίδας, περιλαμβανομένων παιδιατρικών εφαρμογών.
 4. Να διασφαλίσουν ότι η Παρηγορική Φροντίδα είναι τμήμα όλων των υπηρεσιών υγείας (από τα προγράμματα υγείας των τοπικών κοινοτήτων μέχρι τα νοσοκομεία), ότι όλοι τη λαμβάνουν, ότι όλο το προσωπικό μπορεί να παρέχει βασική παρηγορική φροντίδα και ότι υπάρχουν διαθέσιμες εξειδικευμένες ομάδες στις οποίες μπορεί το προσωπικό να απευθύνεται και τις οποίες μπορεί να συμβουλεύεται.
 5. Να διασφαλίσουν την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων σε κατάλληλη Παρηγορική Φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ηλικιωμένων προσώπων.
 6. Να συνεργαστούν με πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά κέντρα και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, προκειμένου να περιλάβουν την έρευνα για την Παρηγορική Φροντίδα και την εκπαίδευση στην Παρηγορική Φροντίδα ως δομικό στοιχείο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της βασικής, μεσαίας, εξειδικευμένης εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης.

 

Translation to Greek by Athina Vadalouca,,Ioanna Siafaka and Anastasios Kantianis.


1 Το “υποφερειν” είναι σχετιζόμενο-με-την-υγεία, όταν συνδέεται με ασθένεια ή τραυματισμό κάθε είδους. Το σχετιζόμενο-με- την-υγεία “υποφερειν” είναι σοβαρο, όταν δεν μπορεί να ανακουφιστεί χωρίς ιατρική παρέμβαση και όταν διαταράσσει τη φυσική, κοινωνική, πνευματική και/ή συναισθηματική λειτουργία. Διαθέσιμο στον σύνδεσμο: http://pallipedia.org/serious- health-related-suffering-shs/

2 Σοβαρή ασθένεια νοείται κάθε οξεία ή χρόνια νόσος και/ή κατάσταση, που προκαλεί σημαντική βλάβη και μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια βλάβη, δυσλειτουργία και/ή θάνατο. Διαθέσιμο στον σύνδεσμο: http://pallipedia.org/serious-illness/

IAHPC Global Project – Consensus Based Palliative Care Definition