Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας 2022