Διακήρυξη της Ελληνικής Εταιρίας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.) για την Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορικής Φροντίδας 2018

Διακήρυξη της Ελληνικής Εταιρίας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.) για την Παγκόσμια Ημέρα Παρηγορικής Φροντίδας 2018

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. συμμετέχοντας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φροντίδας (13 Οκτωβρίου 2018), διαπιστώνει την κατάσταση στη χώρα μας και προτείνει λύσεί για την προώθηση της Παρηγορικής Φροντίδας. Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας, “Επειδή νοιάζομαι”, αφορά κάθε άνθρωπο και φορέα και καλεί σε συμμετοχή για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Είναι γνωστό ότι η Παρηγορική Φροντίδα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια νοσήματα απειλητικά για τη ζωή, εμποδίζοντας και θεραπεύοντας το “υποφέρειν”. Σύμφωνα με τον τελευταίο ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Lancet, 2018) η Παρηγορική Φροντίδα πρέπει να εστιάζεται στην θεραπεία του “υποφέρειν” από βαριά συμπτώματα σχετιζόμενα με την υγεία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να θεραπευτούν παρά μόνο με ιατρική παρέμβαση, και να αντιμετωπίζει συγχρόνως τα ψυχολογικά, κοινωνικά και πνευματικά συμπτώματα που προκύπτουν από τη νόσο. έχει καταγραφεί ότι 40 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως χρειάζονται Παρηγορική Φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων και των 20 εκατομμυρίων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Εξ αυτών το ποσοστό που λαμβάνει υπηρεσίες Παρηγορικής δεν υπερβαίνει το 10%.

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. διαπιστώνει ότι η Παρηγορική Φροντίδα στην χώρα μας δεν έχει ενσωματωθεί στο σύστημα υγείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα απειλητικά για τη ζωή καθώς και οι ασθενείς τελικού σταδίου να μην τυγχάνουν της ενεργούς και καθολικής φροντίδας που δικαιούνται. Επομένως, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της παροχής Παρηγορικής Φροντίδας, η οποία θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, συστηματική και συνεχής.

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. απευθύνεται σε όλους τους φορείς που οφείλουν να ευαισθητοποιηθούν και να συμμετέχουν για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

1. Διαμορφωτές της πολιτικής υγείας στη χώρα μας

Οι διαμορφωτές της πολιτικής υγείας στη χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσουν την κοινωνική και ηθική αξία της Παρηγορικής Φροντίδας και να αλλάξουν τις υπάρχουσες δομές και πολιτικές ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Παρηγορικής Φροντίδας. Επιπρόσθετα, πρέπει να διασφαλίσουν συνέχεια στην ολιστική μορφή αντιμετώπισης ώστε οι ασθενείς να διακινούνται μεταξύ των διαφόρων επιπέδων νοσηλείας ανάλογα με τις ανάγκες τους (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, Ξενώνες Παρηγορικής Φροντίδας, νοσηλεία κατ’ οίκον).

Προτάσσει:
– Συνεργασ
ία με επιστημονικές εταιρείες προκειμένου να συνηγορήσουν για την Παρηγορική Φροντίδα.

13 Οκτωβρίου 2018

Palliative Care: Because I matter

Παρηγορική Φροντίδα: Επειδή νοιάζομαι

  

– Κατοχύρωση από την Πολιτεία της Παρηγορικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα- Σύνδεση με πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την συνολική φροντίδα, την προληπτική ιατρική και την εξέλιξη της υγείας.
– Ενημερωτικ
ές καμπάνιες αφύπνισης της κοινής γνώμης για το δικαίωμα στην Παρηγορική Φροντίδα και την ηθική υποχρέωση των κυβερνήσεων να το διασφαλίζει- Να συμπεριληφθεί η Παρηγορική Φροντίδα στο εθνικό πρόγραμμα για τις μη μεταδιδόμενες νόσους.

2. Ακαδημαϊκή κοινότητα

όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που προσφέρουν διαφόρων βαθμών εκπαίδευση στο πεδίο της υγείας θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν το μάθημα της Παρηγορικής Ιατρικής στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Προτάσσει:

– Νομοθέτηση της διδασκαλίας της Παρηγορικής Ιατρικής ως υποχρεωτικής στην προπτυχιακή εκπαίδευση- Δημιουργία συγκεκριμένoυ διδακτικού περιεχομένου που να έχει σχέση με την διεπιστημονική Παρηγορική Ιατρική- Το διδακτικό περιεχόμενο της Παρηγορικής πρέπει να συνδυάζει θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία για την πρωτοβάθμια φροντίδα- Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την Παρηγορική Φροντίδα να απευθυνθούν στους επαγγελματίες υγείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας

3. Επαγγελματίες Υγείας

Οι επαγγελματίες υγείας της Παρηγορικής Φροντίδας θα πρέπει να έχουν κατάλληλη πιστοποίηση και να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Προτάσσει:
– Το Υπουργε
ίο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας να αναγνωρίσουν την Παρηγορική Ιατρική σαν ειδικότητα – Δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενη από γιατρούς και νοσηλευτές που θα καθορίσουν το περιεχόμενο καθώς και το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στην Παρηγορική Φροντίδα καθώς και των ετών που απαιτούνται για την άδεια ασκήσεως Παρηγορικής Φροντίδας.

– Καθιέρωση προγραμμάτων πιστοποίησης.

4. Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας

Κάθε νοσοκομείο και κέντρο υγείας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα της Παρηγορικής Φροντίδας (WHO model list of essential medicines) και ιδιαίτερα πρόσβαση σε άμεσης δράσης μορφίνη από του στόματος. Επίσης θα πρέπει να δεχτεί την παροχή Παρηγορικής Φροντίδας σαν ηθική αναγκαιότητα. Προτάσσει

– Εξασφάλιση εκπαιδευμένου προσωπικού στις βασικές αρχές της Παρηγορικής Φροντίδας.
– Καθι
έρωση της Παρηγορικής Φροντίδας ως απαραίτητης υπηρεσίας της αντίστοιχης μονάδας- Εξασφάλιση προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας φροντίδας στην προχωρημένη νόσο και στο τέλος της ζωής

5. Φορείς Παρηγορικής Φροντίδας

Οι φορείς που έχουν σχέση με την Παρηγορική Φροντίδα σε συνεργασία με την κυβέρνηση να καθιερώσουν την παροχή Παρηγορικής Φροντίδας στην χώρα.

Προτάσσει:

    

– Εκπόνηση εθνικών κριτηρίων- Εκτέλεση ενημερωτικών προγραμμάτων- Συνεργασία στην εκπόνηση του περιεχομένου της βασικής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Παρηγορική Φροντίδα

6. Εκκλησία

Συμμετοχή στην παροχή Παρηγορικής Φροντίδας με εκπαίδευση εθελοντών ιερέων και στήριξη των δομών Παρηγορικής Φροντίδας.

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. απευθύνεται επίσης για την Προώθηση της Παρηγορικής Φροντίδας στην Ελλάδα στους παρακάτω φορείς:
– Εθελοντικ
ές οργανώσεις- Σύλλογοι ασθενών και συγγενών

– ΜΜΕ- ΕΟΦ- Λοιπές επιστημονικές εταιρείες- Φαρμακευτικός Σύλλογος- Κέντρα Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας σε όλη την Ελλάδα

Επικοινωνία: Σμολένσκυ 5, 11472 Αθήνα Τηλ.:+302106457878

fax:+302103610488 info@grpalliative.gr www.grpalliative.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ
Αθηνά Βαδαλούκα Ιωάννα Σιαφάκα Ευνομία Αλεξοπούλου – Βραχνού Μαρία Κοκολάκη

ΜΕΛΗ: Φανή Κρεμαστινού, Γιούλη Μαμμή, Γιάννης Μπερδούσης, Νικολέτα Μπερναλή, έφη Σταυροπούλου

Κατεβάστε τη Διακήρυξη