Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στη διαβούλευση “People”

H ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. συμμετέχει στη  «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (ΚΠ) και κρατικών φορέων για την αποτελεσματική ενεργοποίηση και εργαλειοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στη χώρα μας – ν’ αναπτύσσονται Εθνικές Στρατηγικές/Εθνικά Σχέδια Δράσης για την επίτευξη των ΣΒΑ, μέσα από ουσιαστική διαβούλευση με την ΚΠ και η ΚΠ να παρακολουθεί / ελέγχει την υλοποίηση και να συμβάλει σε αυτή με τις δικές της παρεμβάσεις. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας.

Oι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Οι Στόχοι βασίζονται στην εκτίμηση ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν τις ανισότητες και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και προστατεύουν τους ωκεανούς και τα δάση. Το σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τους ΣΒΑ είναι ότι κάθε χώρα θα πρέπει να αναπτύξει επιμέρους στόχους, δείκτες -ως συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης- και δράσεις, για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ, μέσα από μια προσέγγιση συμμετοχικού σχεδιασμού.

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. συμμετείχε στην ομάδα έργου “People”, δηλαδή στην θεματική ενότητα «υγεία και ανισότητες» στην οποία μελετήθηκαν οι βασικές λειτουργίες και δράσεις του συστήματος Δημόσιας Υγείας και το αντίστοιχο Εθνικό Σχέδιο, οι ανισότητες ως προς τη Δημόσια Υγεία, οι άξονες στρατηγικής ως προς την πρόληψη, η προστασία του πληθυσμού ως προς τις έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις, η χρηματοδότηση και η αναβάθμιση του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Βασική συνεισφορά της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. στο κείμενο στρατηγικής είναι η ανάγκη προσθήκης των Ιατρείων Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας στον Ν.5007/2022 από την οποία αδικαιολόγητα απουσιάζουν