Τεύχος 11ο – Οκτώβριος 2009

Περιεχόμενα:
Τραμαδόλη: ένα άτυπο οπιοειδές
Προτεινόμενος Αλγόριθμος για την εναλλαγή των οπιοειδών

Ξεφυλλίστε το Τεύχος 11ο - Οκτώβριος 2009